Ningizimu Afrika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ningizimu Afrika
Republic of South Africa
Republiek van Suid-Afrika
Repubblica Sudafricana
République d'Afrique du Sud
República de Sudáfrica
Repubblika tal-Afrika t'Isfel
Јужноафриканска Република
Suid-Afrika
Central Cape Town.jpg
Flag of South Africa.svg Coat of arms of South Africa (heraldic).svg
Hymn
National anthem of South Africa Translate
Kusetjentiswa
Inhlokodolobha IPitoli, Bloemfontein Translate and Cape Town Translate
President of South Africa Translate Cyril Ramaphosa
Tehlukahlukano
Tendzwawo
Tinkhalo 29° S, 24° E / 29°S,24°E / -29; 24Koordenatuak: 29° S, 24° E / 29°S,24°E / -29; 24
ZAF orthographic.svg
Indzawo [convert: unknown unit] km²
Imincele INamibiya, ÉButjwána, ÉLusûtfu, IZimbabhwe, Umbuso weSwatini and IMozambikhi
Highest point Mafadi Translate
Demography
Linani leBantfu 57,725,600 (2018)
Density Expression error: Unexpected < operator. hab/km²
Tilwimi letisemtsetfweni Singisi, Afrikaans Translate, Southern Ndebele Translate, Northern Sotho Translate, Sesotho Translate, SiSwati, Tsonga Translate, Tswana Translate, Venda Translate, siXhosa and SíZulu
Time zone UTC+02:00 Translate, UTC+03:00 Translate and Africa/Johannesburg Translate
Plate code ZA
www.gov.za

IRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika (INingizimu Afrika), live lelitfolaka entansi neningizimu kwesichingikati se Afrika.[1] Lelive linelugu lelilinganiselwa kumakhilomitha langu 2798 kantsi lolugu litfolaka emkhatsini welwandle lwase Atlantiki nelwandle lwaseNdiya.kantsi enyakatfo nalelilive kutfolakala bomakhwelwane labafana nemave lanjengabo Namibia, Botswana and Zimbabwe; kutsi empumalanga kutfolakale i Mozambique kanye ne Swatini; phakatsi kweNingizimu Afrika kutfolaka i Lesotho.[2] iNingizimu Afrika i live lelibalelwa emashumini lamabili nesine ngebunyenti bebantfu lebacuketse emhlabeni wonke kantsi inebantfu labalinganiselwa etigidzini letingu linani lebantfu lelitigidzi letingu 53, ngekwebukhulu bemhlaba ilinganiselwa emashumini lamabili nesihlanu nayilinganiswa nalamanye emave emhlaba.[3][4]

Bantfu ngekwehlukana kwabo[hlela | edit source]

 • 79.2 Bantfu labamnyama
 • 8.9% Emakhaladi
 • 8.9% Belungu
 • 2.5% Emandiya
 • 0.5% labanye
Tilwimi letisemtsetfweni.

IRiphabhulikhi[hlela | edit source]

Tifundza nemadolobha lamakhulu[hlela | edit source]

Tilwimi letisemtsetfweni[hlela | edit source]

Tilishumi nakunye. Tilwimi letigunyatwe ngumtsetfo taseRiphabhulikhi siNdebele, siBhunu, siChosa, siNgisi, Sisutfu, siPedi, siSwati, siThonga, siTswana, siVenda kanye nesiZulu.

Ligama leRiphublikhi ngetilwimi letisemtsetfweni[hlela | edit source]

 • SiBhunu: Republiek van Suid-Afrika.
 • SiChoza: IRiphabliki yaseMzantsi Afrika.
 • SiNdebele: IRiphabliki yeSewula Afrika.
 • SiNgísi: Republic of South Africa.
 • SiSutfu: Rephaboliki ya Afrika Borwa.
 • SiPedi: Rephaboliki ya Afrika-Borwa.
 • SiSwati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika.
 • SíTswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa.
 • SíTsonga: Riphabliki ra Afrika Dzonga.
 • SiVenda: Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe.
 • SiZulu: IRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

Kúfúna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]

Emareferensi[hlela | edit source]

 1. http://www.southafrica.net/za/en/landing/visitor-home
 2. http://www.sahistory.org.za/
 3. http://www.gov.za/
 4. http://beta2.statssa.gov.za/