Jump to content

Mbombela

From Wikipedia

Imbombela inhlokodolobha yasesifundzeni sase Mpumalanga. Lena yindzawo letfolakala ehlanzeni nesifundza sase Mpumalanga. Beyatiwa nge Nasipoti (Nelspruit), kodvwa ngekuguculwa kwemabito etindzawo yabese iyaguculwa yabitwa nge Mbombela. Mbombela kusho kuhlangana kwebantfu labanyenti. Tindzawo tasemaphandleni letiseceleni nalelidolobha letifana naKanyamazane kanye naKaBhokweni tiholwa ngumkhandludolobha kantsi leto letifana nabo Msogwaba, kanye naKaDanji tiholwa ngubondvunankulu. [1][2]

imitfombo yelwati[hlela | edit source]