SíChoza

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

SiChoza silulwimi lwaseNingizimu Afrika. Siyafana nesiSwati nesiZulu nesiNdebele kakhulu. Bantfu labaningi bakhuluma lolulwimi eShona Kapa naseMpuma Kapa. Bantfu labakhuluma siSwati bangavisisa kakhulu uma beva lolulwimi lukhulunywako.