Jump to content

SiSwati

From Wikipedia
SiSwati, Isiswazi, Siswati, Siswazi, Swati, Swazi, Phuthi, Tekela, Tekeza, Thithiza, Yeyeza (siSwati)
Base:  Swatini,
 INingizimu Afrika,
 ÉLusûtfu,
 É-Mozambike
Tifundza: ÍAfríka
Kúkhulúma:

• Lúlwîmi yemake:
• Bantfu fúndza:

1.706.924

• cha inombolo
• cha inombolo

Inombolo: ???
Umndeni Lúlwîmi: Nguni
Tilwimi tindvodzakâti: Baca,
Hlubi,
Phuthi
Tilwimi letisemtsetfweni:
Letisemtsetfweni:  Swatini,
 INingizimu Afrika
Umhleli: cha ligama
ISO
ISO 639-1 ss
ISO 639-2 ssw
ISO 639-3 ssw
SIL [1]
[[Image:|300px]]
siSwati
Kúfúna:
Lúlwîmi - Umndeni Lúlwîmi - Category:Lúlwîmi
Tilwimi letisemtsetfweni: 1.1. IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika (liphûti: kúkhulúma siSwati >50% bantfu).
Tilwimi letisemtsetfweni: 1.2. Mpumalanga (IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika): líkhâya tilwimi.
Tilwimi letisemtsetfweni: 2. Umbuso weSwatini: siSwati (bovú).
File:UDHR-siSwati language.gif.jpg
Simemetelo Semhlaba Wonkhe Mayelana Nemalungelo Ebuntfu: intfo yesibili (siSwati).

Siswati (Isiswazi, Phuthi, Siswati, Siswazi, Swati, Swazi, Tekela, Tekeza, Thithiza, Yeyeza), lulwimi, lwemndeni wetilwimi tesi Nguni.

Emave lapho Siswati sisemtsetfweni khona[hlela | edit source]

khulunywa kwesiSwati[hlela | edit source]

1.706.924 bantfu labakhulúma siSwati:

Kwakheka kwesiSwati[hlela | edit source]

Babhali nabahlahlela siSwati basehlukanisa ngalendlela:

Luhlelo

Luhlelo lumayelana nekwakhiwa kwemisho kanye nemabito eSiswati.lapha kubukwaTitfo tenkhulumo kanye nemitsetfo yato kute tente umusho lohlelekile wesiSwati.

Imibhalo

Lapha kubukwa Siswati lesibhaliwe njengetinkondlo,tindzaba letimfishane, emanoveli, ema-iseyikanye nemidlalo leyahlukene njengeyaseS'teji neyabomabonakhashane. Lokunye lokubukwako yindlela yekubhala lehlelekile nekusebentisa lulwimi lolungilo njengemabito enhlonipho kanye newemdzabu.

Kusetjtentiswa kwelulwimi

Lesigaba ngiso lesinotsisa Siswati lapha kubukwa indleal lelungile yekusebentisa Siswati.

ISO[hlela | edit source]

Umdvebo ISO 639-1.
  • ISO 639-1: ss.
  • ISO 639-2: ssw.
  • ISO 639-3: ssw.

Kúfúna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]

Radio leinthanethi[hlela | edit source]

Ngcondvomshini[hlela | edit source]