Ningizimu Afrika

From Wikipedia
(Utfunyelelwe likhasi IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika)
Jump to navigation Jump to search
IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika

INingizimu Afrika

Umjeka Imbeji
Umjeka
[[image:|100px|center|Imbeji]]
LocationSouthAfrica.png
Inhlokodolobha : iPitoli
Government type: IRiphabhulikhi
Umengameli : Jacob Zuma
Tilwimi letisemtsetfweni : sibhunu, sichoza, sindebele,
singisi, sipedi, sisutfu,
siswati, sithonga, sitswana, sivenda,
sizulu.
Area : 1.219.912 Km2 km²
Linani leBantfu: 44,819,278 (2001)
PIB: 606.407.000.000 USD (2006)
Likhodi Le-inthanethi: .za

IRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika (INingizimu Afrika), live lelitfolaka entansi neningizimu kwesichingikati se Afrika.[1] Lelive linelugu lelilinganiselwa kumakhilomitha langu 2798 kantsi lolugu litfolaka emkhatsini welwandle lwase Atlantiki nelwandle lwaseNdiya.kantsi enyakatfo nalelilive kutfolakala bomakhwelwane labafana nemave lanjengabo Namibia, Botswana and Zimbabwe; kutsi empumalanga kutfolakale i Mozambique kanye ne Swatini; phakatsi kweNingizimu Afrika kutfolaka i Lesotho.[2] iNingizimu Afrika i live lelibalelwa emashumini lamabili nesine ngebunyenti bebantfu lebacuketse emhlabeni wonke kantsi inebantfu labalinganiselwa etigidzini letingu 53 million people, ngekwebukhulu bemhlaba ilinganiselwa emashumini lamabili nesihlanu nayilinganiswa nalamanye emave emhlaba.[3][4]

Bantfu ngekwehlukana kwabo[hlela | edit source]

 | 79.2 Bantfu labamnyama
 | 8.9% Emakhaladi
 | 8.9% Belungu
 | 2.5% Emandiya
 | 0.5% labanye
Tilwimi letisemtsetfweni.

IRiphabhulikhi[hlela | edit source]

Tifundza nemadolobha lamakhulu[hlela | edit source]

Tilwimi letisemtsetfweni[hlela | edit source]

Tilishumi nakunye. Tilwimi letigunyatwe ngumtsetfo taseRiphabhulikhi siNdebele, siBhunu, siChosa, siNgisi, Sisutfu, siPedi, siSwati, siThonga, siTswana, siVenda kanye nesiZulu.

Ligama leRiphublikhi ngetilwimi letisemtsetfweni[hlela | edit source]

 • SiBhunu: Republiek van Suid-Afrika.
 • SiChoza: IRiphabliki yaseMzantsi Afrika.
 • SiNdebele: IRiphabliki yeSewula Afrika.
 • SiNgísi: Republic of South Africa.
 • SiSutfu: Rephaboliki ya Afrika Borwa.
 • SiPedi: Rephaboliki ya Afrika-Borwa.
 • SiSwati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika.
 • SíTswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa.
 • SíTsonga: Riphabliki ra Afrika Dzonga.
 • SiVenda: Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe.
 • SiZulu: IRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

Kúfúna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]

Emareferensi[hlela | edit source]

 1. http://www.southafrica.net/za/en/landing/visitor-home
 2. http://www.sahistory.org.za/
 3. http://www.gov.za/
 4. http://beta2.statssa.gov.za/