Inhlatfu

From Wikipedia
Inhlatfu (Python natalensis).

Inhlatfu (Python natalensis)

Simo nekutiphatsa[hlela | edit source]

Inhlatfu inyoka lenkhulu lehlanganisa imibala lonsundvu, lolutfuli nalompofu. imihlobo yakulamanye emave iba liphuti namhlophe.

Lena yinyoka lengenabo butsi, idle ngekutsi nayibamba inyamatane iyitungeletele iyimpintje iyephule ematsambo idzimate ife. Tinhlatfu tikhula tidzimate tifike emamitheni lalishumi. Tibekela emacandza lensikati iwafukamele sikhatsi lesingaba tinyanga letintstfu. Kute-ke lamacandza afutfumale kutsiwa inhlatfu ikhona kudzikitisa umtimba wayo ngendlela lengetubulala emacandza kepha iwaphe kushisa.

Indzawo letfolakala kuyo[hlela | edit source]

Indzawo letsandvwa tinhlatfu yindzawo lelihlanze lapho kunemahlatsi khona.

Kúfúna[hlela | edit source]