Inkondlosililo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Iyini inkondlosililo[hlela | edit source]

Inkondlosililo yonkondlo lekhuluma ngekufa. Labanyenti boLonkondlo bayibhala emva kwekeushonelwa bantfu lababatsandzako kantsi labanye bayibhala emva kwekuhamba emhlabeni kwemachawe nebaholi besive.

umoya wenkondlosililo[hlela | edit source]

Lonkondlo nakabhala lenkondlo usuke asetinhlungwini,njengoba kufa kungasiyo intfo lemnandzi tonkhe tinkondlosililo tinemoya munye,lokunguwebuhlungu bekulahlekelwa.


Kwetsekela[hlela | edit source]

1. Mabaso N.P. 1996.Kuphuma kwelilanga.Juta & co ltd.Kenwyn

2. Simelane s.z.,Thwala J.J.1995.Inhlabamkhosi 2 .Juta $ co ltd.Kenwyn.