Jump to content

Intsaba yaseRushmore

From Wikipedia
Intsaba ye Rushmore

iRushmore yintsaba letfolakala eMelika leyasungulwa ngenhloso yekuheha bavakashi. Lentsaba iyindzawo legcwele kusive semaLakota Sioux, kanye naletinye tivetaseMelika, kantsi ngekufika kwebelungu lendzawo yatsatfwa ngenkani yagujwa ngekwemfanekiso wabomongameli belive laseMelika. Ngeminyaka yangema 1800 kwatfolakala ligolike kulendzawo, ngulapho ke sive semaLakota Sioux sakhishwa ngenkani.[1] [2]

Buso lobusematjeni bumfanekiso wabomongameli George Washington (1732–1799), Thomas Jefferson (1743–1826), Theodore Roosevelt (1858–1919) and Abraham Lincoln (1809–1865).[3]

Tinkomba[hlela | edit source]