Inyoka yembila

From Wikipedia

inyoka yembila Lephindze yatiwe ngenyoka yemadloti, ngalesinye sikhatsi ibitwa ngekutsi inyoka yemagundvwane lebovu, Iluhlobo lwenyoka yemagondvwane yase North America emndenini we Colubridae. Letinhlobo tilawula tilwane tato letincane ngekucindzeteleka.[1][2] Itfolwa kuyo yonkhe indzawo leseningizimu-mpumalanga kanye nasenkhabeni IMelika. Nanobe ifanana ne-copperhead (Agkistrodon contortrix) futsi ivame kubulawa ngenca yaloku, lenyoka yembila ayinawo umutsi losebentako futsi ayilimali. Inyoka yembila inenzuzo kubantfu ngobe isita ekulawuleni linani letilwanyana letiyingoti temagundvwane asendle letilimata titjalo tiphindze tisakatele tifo.Kantsi bantfu bayatsandza kuyifuya.

  1. 1–68. 
  2. 907–929.