Issei Sagawa

From Wikipedia

Issei Sagawa ( watalwa 26 Mabasa 1949) ngumuntfu waseveni lase Japani lokwatsi ngemnyaka wa 1981 wabulala wabuye wadla umfundzi lomsikati waseveni lase Nederlands lobekafundza kanye naye e France. Ligama lalomfundzi lowabulawa ngu Sagawa bekungu Renée Hartevelt. Sagawa waboshwa ngalesento sakhe sebujabhane kodvwa wabese unikelwa etandleni temtsetfo waseveni lakhe lase Japan lelamkhulula ngumuva kwekungatfoli bufakazi lobanele. [1] [2]

Emarefarensi[hlela | edit source]