Itestateroni

From Wikipedia
Kwakheka kwayo

Itestasteroni ngulenye yetitsako temtimba leyenta imisebenti leminyenti njengekulekelela ekukhuleni kanye nekuniketa umfutfo. Emadvodzeni itfolaka emasendzeni, kantsi ebafatini itfolakala ngemtsamo lomcane. Itestestoroni iphindze idlale indzima lenkulu ekutfombeni kwebafana. Letinye tetintfo letifaka phakatsi lokwentiwa yitestestoroni kucinisa ematsambo, kucinisa imisipha, kumilisa tinwele umtimba wonke lokufaka phakatsi nemadzevu kanye nekutsi indvodza iphume impandla. Kungabi netestestoroni leyanele kungabanga. [1]

Kuvukelwa kwemiva[hlela | edit source]

Itestestoroni ngiyo lebangela indvodza ivukelwe imiva uma icabanga ngalomsikatsi, kantsi futsi lizinga layo liyakhuphuka uma ngabe indvodza ikhuluma nalomsikati. [2]variation=nolb

Emarefarensi[hlela | edit source]