Janet Jackson

From Wikipedia

Janet Damita Jo Jackson (watalwa mhlaka 16 Inkhwenkhweti 1966) ngumculi waseMelika, umbhali wetingoma, umlingisi, kanye nemdansi. Watiwa ngemarekhodi akhe, lahlolisisa imiphakatsi kanye nalawo lahlukumeta bulili, kanye nemibukiso yesiteji. Umsindvo wakhe kanye nekuhlela kwakhe kwaba ngumsunguli wekukhula kwe-MTV, lokwamenta wakhona kutfola ludvumo ngesikhatsi acedza kuhlukaniswa kwebulili kanye neluhlanga kulenchubo. Letingoma lebetikhuluma ngetindzaba tetenhlalakahle kanye nalokuhlangenwe nako kwakhe kwente kutsi atiwe njengesibonelo kubantfu labasha.

Ngemnyaka wa 2006, Jackson wahlangana naWissam Al Mana, longusomabhizinisi wase-Qatar wacala kutsandzana naye ngemnyaka wa 2010 ngekushesha ngemuva kwekwehlukana kwakhe na Jermaine Dupri. Laba labashadene batsembisana umshado futsi bashada ngasese nga-2012. Ngemnyaka wa 2016, Jackson wamemetela kutsi bakhulelwe umntfwana wabo wekucala ndzawonye. NgaJanuary 3, 2017, Jackson watala indvodzana, Eissa Al Mana. Nga-Ephreli 2017, kwamenyetelwa kutsi laba labashadene behlukene futsi bebafuna idivosi.

Emarikoti[hlela | edit source]

Ema-albhamu esifundvo

 • Janet Jackson (1982)
 • Dream Street (1984)
 • Kulawula (1986)
 • I-Rhythm Nation ya-Janet Jackson 1814 (1989)
 • Janet (1993)
 • Indophi ye-Velvet (1997)
 • Konkhe Kwakukukwenta (2001)
 • Damita Jo (2004)
 • 20 Y.O. (2006)
 • Siyalo (2008)
 • Unbreakable (2015)

Emafilimu[hlela | edit source]

 • Sikhatsi Lesihle (1977-1979)
 • Kuhlupheka lokwehlukile (1980-1984)
 • Kudvuma (1984-1985).
 • Kulungiswa Kwembhalo (1993)
 • Nutty Professor II: The Klumps (2000)
 • Kungani Ngashada? (2007)
 • Kungani Ngashada Futhi? (2010)
 • Emantfombatana lanemibala (2010)
 • Janet Jackson (2022)