Jesu

From Wikipedia

Jesu lophindze atiwe ngekutsi ngu Jesu Khrestu bekangumfundisi aphindze abe ngumshumayeli wesive semaJuda. Jesu watiwa kakhulu esiveni senkolo yebuKhrestu, emakholwa lamaningi akholelwa etifundzisweni takhe, okubaluleke kakhulu ukuthi kufanele uthande isitha sakho. Tinkolelo tonke letinkulu tikholelwa kuJesu ngetindlela letihlukahlukene. loku kufaka phakatsi inkolo yebu Islamu kanye nabo buKhristu. [1]

Tonke tingcwele etifundvweni tetenkolo tiyavumelana kutsi Jesu bekangumuntfu lobekaphila emhlabeni. Litastamente lelisha ebhayibhelini libhalwe ngaye Jesu. [2]

Umlandvo[hlela | edit source]

Ngekwenkolo yebuKhrestu Jesu watalwa eJerusalema, esifundzeni sase Judea lebeyingaphansi wembuso wemaRoma. kantsi wafa aneminyaka lengu 33. [3]

Tinkomba[hlela | edit source]