Jona Lomu

From Wikipedia

Jona Tali Lomu MNZM (12 Inkhwenkhweti 1975 - 18 Lweti 2015) bekangumdlali we rugby wase New Zealand. Lomu utsatfwa njengemdlali wekucala wemhlaba we-rugby kudvuma atiwe umhlaba wonke, kantsi lokudvula kwakhe kwaba nemtselela lomkhulu kulomdlalo. Utsatfwa njengalomunye webadlali labakhulu nalabanemtselela emlandvweni walomdlalo, futsi ungulomunye webadlali labanemakhono lamakhulu.

Bekamudze Lomu, angema 1.9m futsi anesisindvo semakhilogremu langu 119, Lomu bekatiwa ngelizinga lakhe lelisetulu, emandla kanye nekushesha. Umdlali lomkhulu kunabo bonkhe, uphindze atiwe njengemdlali wekucala lowaba nesisindvo lesisindzako. Ngenca yesitayela sakhe sekudlala lesisheshako futsi lesingenamsebenti, Lomu wake wabitwa ngekutsi "sitimela lesisetjentiselwa kuhambisa tintfo letihlotjiswe ticatfulo te-ballet", futsi wadvunyiswa ngelikhono lakhe lekuvimbela titsa tebantfu labanyenti ngesikhatsi sinye. Waba ngumuntfu lomncane kunabo Bonkhe Labamnyama ngesikhatsi adlala umdlalo wakhe wekucala wemave emhlaba nga-1994 aneminyaka lengu-19 nemalanga langu-45. Ngesikhatsi adlala ku-wing, Lomu waphotfula umsebenti wakhe wemave emhlaba ngemidlalo lengu-63 kanye nemetamo lengu-37. Lomu wangeniswa ku-International Rugby Hall of Fame mhlaka 9 Imphala 2007, kanye naku-IRB Hall of Fame ngamhlaka 24 Imphala 2011.