Jump to content

Julian Assange

From Wikipedia

Julian Paul Assange (/əˈsɑːnʒ/ ə-SAHNZH; né Hawkins; watalwa mhlaka 3 Kholwane 1971) ngumbhali kanye nemhleli weWikileaks wase-Australia. Ngemnyaka wa-2006, wasungula iwebsite yetemaphephandzaba lengasebenteli inzuzo i-WikiLeaks, leyashicilela imiculu lebeyivulekile lebeyinemtselela etindzabeni tepolitiki.[1] I-Wikileaks yatfola kunakekelwa lokukhulu emhlabeni wonkhe ngemnyaka wa-2010 ngesikhatsi, ngekubambisana nemaphephandzaba lasihlanu, ishicilela luhlelo lwemibhalo kanye naleminye imisakato leniketwe ngu-U.S. Army intelligence analyst Chelsea Manning.[lower-alpha 1]

Umlandvo we-WikiLeaks wemave emhlaba wakhula nga-2008 ngesikhatsi libhange laseSwitzerland, Julius Baer, letama kungaphumeleli kuvimbela kushicilelwa kwemarekhodi asebhange. Assange waphawula kutsi tikhungo tetimali "tivame kusebenta ngaphandle kwekubusa kwemtsetfo", futsi tatfola kusekelwa lokukhulu kwemitsetfo kumacembu lanenkhululeko yekukhuluma kanye nemacimbi emalungelo ebantfu.

  1. (103–129 ed.).  Missing or empty |title= (help)