Kudutjulwa kwase Lewiston nga-2023

From Wikipedia

Kudutjulwa kwebantfu base-Lewiston nga-2023 Kudutjulwa kabili lokwenteka mhlaka-25 Imphala 2023, etindzaweni letimbili eLewiston, e-Maine, eMelika, kwafa bantfu labangu-19 kufaka phakatsi umdubuli kwalimala labanye labangu-13. Umdlalo wekucala wekudubula wenteka endzaweni yekubhola ngesikhatsi semdlalo we-youth league, kantsi umdlalo wesibili wekudubula kwenteka ngemuva kwemizuzu letsite endzaweni yekudlela.

Kusihlwa nga-Okthoba 25, 2023, Kudutjulwa lokukhulu kwenteka etindzaweni letimbili eLewiston, e-Maine, eMelika. Bantfu labalishumi nesiphohlongo babulawa kantsi labanye labalishumi nakutsatfu balimala. Lihhovisi leMnumzane weSifundza sase-Androscoggin likhiphe sitfombe salosolwa, futsi kufunwa kwebantfu kuyachubeka. Nga-Okthoba 26, kwakhishwa imvumo yekubopha umsolwa, kukhulunywa ngetinsolo letisiphohlongo tekufa.