Kufa kwa George Floyd

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

George Floyd (1974) wabulawa ngembaphoyisa ase Amelika ngetinsolo tekutfolakala asebentisa imali mbumbulu. Lesehlakalo satfwebulwa ngefoni kantsi sasusa tibhelu eveni laseMelika nawo wonke umhlaba ngengcindzetelo yebantfu labamnyama.