Kufa kwa George Floyd

From Wikipedia
Wandbild Portrait George Floyd von Eme Street Art im Mauerpark (Berlin).jpg

George Floyd (1974) wabulawa ngembaphoyisa ase Amelika ngetinsolo tekutfolakala asebentisa imali mbumbulu. Lesehlakalo satfwebulwa ngefoni kantsi sasusa tibhelu eveni laseMelika nawo wonke umhlaba ngengcindzetelo yebantfu labamnyama.