Jump to content

Kutiphatsa kabi ngekutiphatsa

From Wikipedia

[./Disturbo_ossessivo-compulsivo#cite_note-:0-1 [1]] sekungalaleli (I-OCD) siphazamiseka engcondvweni futsi sibitwa ngekutsi yi-OCD. Kulamanye ematheksthi, ibitwa ngekutsi yi-OCD, i-OCD noma nje i-ODD kanye ne-OCD. Ngaphambi kwekutsi kukhishwe incwadzi yesitsatfu lebuyeketiwe yetibalo tekucwaninga nekubalwa kwebantfu labanetinhlungu tebuchopho, ibitwa nge-OCD (psychotic) ne-ODD, i-OSCD (psycotic) ne/or i-ODC (OCD) ne-OSCD. Lesifo sibonakala ngekutsi sifaka ekhatsi imicabango lemibi, lengakacondzakali (Kucindzeteleka) kanye nekutiphatsa lokungapheli (kucindzakala) lokutsiwa sigulane asilawuleki. Kutiphatsa lokucindzetelako kuvame kuba yintfo lengakavami futsi lengakafaneli kodvwa kuhlanganisa sifiso semuntfu kutsi angatiphilisa ngaphandle kwekubona simo sekucindzeteleka.

Kucondziswa ngetinhlitiyo, kusatiwa ngekutsi yi-obsessional neurosis. kungahlaliseki kwengcondvo kuchaza indlela lengakahleleki, kepha ikakhulu kubangelwa kutsi umuntfu uyahlanya, lokusho kutsi kunetintfo letibonakalako letiphatselene nekucindzeteleka (tento letitsite nobe imicimbi lekumele yentiwe) leyenta kutsi umuntfu abe nesicindzetelo.

Kuphazamiseka ngekucindzeteleka lokungapheli - lokufaka ekhatsi kucindzeteleka lokukhulu lokwakushiwo yi-DSM-IV-TR, kusukela nga-2010 ICD-9-CM, i-ICD-10 kanye ne-Manual Merck yekuxilongwa nekwelashwa - sekutsatfwa njengentfo letivamile ngekuphendvula kwayo ngekwelashwa ngemitsi yekuphazamiseka kwengcondvo. kuchaza kutsi inkinga yekungalaleli ihlobene kakhulu nemphilo yemuntfu, futsi inetinhlobo letehlukene tetimfanelo kanye netimfanelo letihlobene nayo. Ku-DSM-5 kwakhiwa sehluko lesitsite lesitsi: "i-Obsessive-compulsive Disorders kanye ne-Correlated Disorders", lokufaka ekhatsi kuhlukunyetwa kwe-Obsesive-compu­lsive disorder, kuhlukunyeteka ngekubumbana, kuhlukunyezwa ngekungasebenti kwemtimba, i-tricotillomania, i-dermatillomania (i-excoration disorder), i-compulse buy syndrome kanye nato tonkhe tidzingo tekulawula ema-impulse (tingahlanganiswa nekudla kanye nekudla lokudzingekile, lokuvame kuba ne-compulsive component).

Kuphatamiseka ngekucindzeteleka akukafaneli kudideke ngekutsi kuphatamiseke ngekucindzelana ngekucindzaphatamiseka (OCD), lokuyinkinga yekuphatamiseka ngebuntfu. I-DOC inekuhlangana lokukhulu nekuhlukunyetwa, kuphatfwa kabi ngekwemphakatsi, kuphatfwe kabi ngekwehlukana, kuphatsatwa kabi ngekwehlukahlukana, kanye nekuphatfwa kabi kwemuntfu (sib: kuphatfwa kahle).[1][2][3]

  1. P. Vaschetto; S. Bellino; S. Colla; F. Bogetto. Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Disturbi Fobici: comorbilità e codiagnosi di Asse II, Giornale Italiano di Psicopatologia.
  2. Van Velzen, 2002
  3. Nitesh Prakash Painuly, Sandeep Grover, Surendra Kumar Mattoo, Nitin Gupta, Anger attacks in obsessive compulsive disorder, Industrial Psychiatry Journal 2011 Jul-Dec; 20(2): 115–119.
    Anger attacks are present in half of the patients with obsessive compulsive disorder, and they correlate with the presence of comorbid depression.