Jump to content

Libandla lemaWeseli

From Wikipedia

Libandla lemaWeseli[hlela | edit source]

Leli libandla lelisabalele umhlaba wonkhe lelasungulwa eNgilandi nguJohn Wesley nemnakabo Charles Wesley kanye nalabanye labebanelicembu letifundvo telibhayibheli.


Umlandvo

Loku losekulibandla lelikhulu kwacala ngesikhatsi Charles Welsey kanye nebangani bakhe labefundza nabo bacala kwenta tifundvo telibhayibheli, kuvakashela labagulako nalabasemajele babaphe umkhuleko. Ngekuhamba kwesikhatsi bamema naJohn Wesley kwekutsi abajoyine.

Lelicenjana bantfu baletsa emabito lamanyenti emkhatsini wawo bekukhona naleli lelitsi: Methodists lokusho kutsi bebabantfu labebenta tintfo ngendlela lehlelekile. lelicembu laya ngekuya likhula liba likhulu kepha belisolo lingephasi kwelibandla lemangisi i-Anglican. Loku kwabanga tinkhinga ngoba libandla lemangisi alifunanga kunika John Wesley bafundzisi yena wabona kuncono kwekutsi atigcobele bakhe bafundzisi. kepha yena Joni Weseli nemnakabo Charles baze bashona solo bangemalungu elibandla laseNgilandi. luchekeko lucale emva kwabo.