Libhange Lemhlaba

From Wikipedia

I-World Bank Sikhungo setimali semhlaba wonkhe lesiniketa bohulumende bemave lahola imali lencane naleyo lesemkhatsini ngenhloso yekuphishekela imisebenti yetimali. I-World Bank ligama lelihlanganisiwe le-International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) kanye ne-International Development Association (IDA), tinhlangano letimbili kuletisihlanu temhlaba wonkhe letiphetfwe yi-World Bank Group. Yasungulwa kanye ne-I-International Monetary Fund ku-Bretton Woods Conference yango-1944. Live lekucala kubolekwa timali kwaba yi-France ngemnyaka wa 1947[1]. Ngemnyaka wa 1970, yagcila ekubolekeni emave lasatfutfuka, yasuka kuloko lokwentiwa ngemnyaka wa 1980. Eminyakeni lengu-30 leyendlulile, kufake ema-NGO kanye nemacembu etemvelo ku-loan portfolio yayo. Lisu layo lekuboleka imali litsintfwa yi-United Nations' Sustainable Development Goals, kanye nekulondvolotwa kwemvelo kanye nekutfutfukiswa kwebantfu.

  1. https://www.jstor.org/stable/2117942?casa_token=4foecQdLoZwAAAAA%3AgzInO502HR_exB7f741G4e7pvXnE9cCE9xcuSdglRCjpHrRjQHnhqPF_A7KBLX69W7cm7Sy5lTQwX-2Z_QAMeF_Dmf76oH9ClNh_sOVvJ9FQdEIKRF8&seq=1