Jump to content

Ligede lase Mozambique kanye ne-Ningizimu Afrika

From Wikipedia
i-Mozambique (lokulihlata) kanye ne Ningizimu Africa (ngalokumtfubi)
Ligede lelincane kantsi futsi lelisha i-Giriyondo lese Kruger National Park
Ligede lase Kosi Baye ngase ningizimu yaleligede

Leligede emkhatsini kwe Mozambique kanye ne South Africa lihlukaniswe kabili, libe lembuso wase Swatini. Lelelinye luhlangotsi lungase Nshonalanga ngemakhilomitha langu 410 (255) ngebudze, leligijima ngase nshonalanga kanye nase ningizimu emkhatsini kwetintsaba tase Lebombo kusukela e- Zimbabwe kuya eswatini. Loluhlangotsi lwase ningizimu lolungu 81 wemakhilomitha ngebudze (50 mi), kusukela empumalanga e-Maputland, kusukela eswatini kuya elwandle lwemandiya.

Umhlaba[hlela | edit source]

Luhlanganiso nelive lase Zimbabwe luse Crooks Corner emfuleni wase Limpopo,kungabe dvute kanye nemfula wase Luvuvhu. Leligede ligijima emgceni locondzile kusukela kuhlanganiswa kanye nemfula we-Shingwedzi, kantsi kunuye futsi ligijimele etulu kwase nshonalanga kwehlela ngasetintsabeni tase Lebombo. Leligede lendlulela umfula we-Olifants, Sabie kanye newe Komati. Lokuhlukana kwaleligede kugcina ngase nshonalanga e-Swatini ekuhlanganeni kwe-Mpundweni beacon eceleni kwe Namaacha

Iningizimu yase Swatini icuketfwe e-Abercorn Drift emfuleni we-Usuthu lapho khona ligede lase Mozambique kanye nelase Swatini ngasetintsabeni tase Lebombo kuhlangana umfula. Kusukela lapho leligede lilandzela umfula we-Usuthu kuyohlangana kanye nemfula wase Pongola lapho khona leligede lavalwa. Leligede libese ligijima ngase mpumalanga emgceni locondzile kuhlangane kanye nema beacons ezingene lelifanako kanye ne-Usuthu-Pongola (kubekiswa kwa 26* 52 eningizimu).Uhlangana kanye nelwandle lwemandiya ngaphansi kwe-Monte Ouro peak, ngase ningizimu nje yase Ponta do Ouro.

Kwewela[hlela | edit source]

Kunemagede ekwewela lamane, lamatsatfu ngasenyakatfo kanye nalinye ngase ningizimu. Lokwewelwa khona ngco kuse Ressano Garcia nobe e-Lebombo lapho kunemugwaco wase Maputo kanye nemgwaco wesitimela ngale kwaleligede.Lokuwela kwehlukaniswa kulelitafula langaphansi.

Mozambique South Africa Emahhora ekuvulwa Notes Geographical coordinates
Umgwaco Ligede Umgwaco Ligede
Northern segment
Pafuri S63 Pafuri 8:00–16:00 Crossing in the Great Limpopo Transfrontier Park. 22°26′56″S 31°18′57″E / 22.4490°S 31.3157°E / -22.4490; 31.3157 (Pafuri border crossing)
Giriyondo H15 Giriyondo 8:00–16:00 October–March

8:00–15:00 April–September

Crossing in the Great Limpopo Transfrontier Park; tourist use only. 23°35′02″S 31°39′36″E / 23.5840°S 31.6600°E / -23.5840; 31.6600 (Giriyondo border crossing)
EN4 Ressano Garcia N4 Lebombo 6:00–24:00 25°26′35″S 31°59′12″E / 25.4431°S 31.9867°E / -25.4431; 31.9867 (Ressano Garcia / Lebombo border crossing)
Southern segment
Ponta do Ouro R22 Kosi Bay 8:00–16:00 26°51′51″S 32°49′45″E / 26.8643°S 32.8293°E / -26.8643; 32.8293 (Ponta do Ouro / Kosi Bay border crossing)

Tintsatselo[hlela | edit source]