Jump to content

Lingua Franca Nova

From Wikipedia

I-Lingua Franca Nova lebuye yatiwe ngekutsi i (“Elefen”) ilulwimi lelilula, lelingagucuki, futsi lufundzeka kalula ekuchumaneni namave ngamave. Letinye timfanelo lenato ngunati:

  1. Inemahlandla ema-phonemes langasetjentiswa. Iphindze ivakale kufana nesiNtaliyane noma Spanishi.
  2. Ipelwe ngefonetiki. Sibonelo ng'kutsi akekho umtfwana lofanele ichitfew iminyaka ifundza tintfo letingahambi kahle.
  3. Inohlelo yelulwimi leluvamile ngokuphelele, olufana nama-creoles omhlaba.
  4. Inesethi elinganiselwe futhi ejwayelekile ngokuphelele yezinamathiselo ezikhiqizayo zokususelwa kumagama ajwayelekile.
  5. Inemithetho echazwe kahle yokuhleleka kwamagama, ngokuhambisana nezilimi eziningi ezinkulu.
  6. Isilulumagama saso sigxile kakhulu ezilimini zesimanje zesiRomance. Lezi zilimi ngokwazo zisabalele futhi zinethonya, katnsi tiye taba nencenye lenkulu yemagama esiNgisi
  7. Iklanyelwe kutsi yamukele ngokwemvelo i-neologisms yobuchwepheshe yesiLatini neyesiGreki, i-de facto “izinga lomhlaba”.
  8. Iklanyelwe kutsi ibonakale “ingokwemvelo” kulabo abajwayelene nezilimi zesiRomance, ngaphandle kokuba kube nzima nakakhulu ukuthi abanye bayifunde.