Jump to content

Luhlolo lwetilwimi

From Wikipedia

I-forensic linguistics, legal linguistics, noma lulwimi kanye nemtsetfo, kusetjentiswa kwelwati lwetilwimi, tindlela, kanye nekucondza endzabeni yemtsetfo, lulwimi, luphenyo lwebugebengu, kuculwa kwelicala, kanye nenchubo yekwehlulela. Liligatja letilwimi letisetjentiswako.

Kunetindzawo letintsatfu tekusebenta kwetati telulwimi letisebenta kumomkhakha wekuphenywa ku-forensic linguistics: