Jump to content

Lulwimi lwesiChewa

From Wikipedia

siChewa , lesiphindze satiwe ngekutsi iNyanja, lulwimi lwebantfu lelikhulunywa emaveni lafana nabo Malawi, Tanzania kanye nase Zambia. Kantsi eMalawi leli ngulelinye lwetilwimi letisetjentiswa ngalokusemtseftweni. Lelulwimi likhulunywa ngemaChewa le linyenti labo litfolakala eMalawi. [1]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. For spelling Chinyanja cf. Lehmann (1977). Both spellings are used in Zambia Daily Mail articles.