Lydenburg

From Wikipedia

Lydenburg, lewatiwa ngekutsi yi-Mashishing, lidolobha lengaphansi kwamasipala we Thaba Chweu, eMpumalanga highveld, eNingizimu Afrika. Itfolakala emfuleni i-Sterkspruit/Dorps River emfuleni we-Lepelle esicongweni se-Long Tom Pass. Inemlandvo lomudze, locebile, kusukela nga AD 500 kuze kube ngunyalo. Leligama lisuselwa egameni lesiDutch lelitsi Lijdenburg, noma "Lidolobha Lekuhlupheka", futsi lisuselwa kulokuhlangenwe nako kwebahlali labamhlophe. NgesiSotho saseNyakatfo, Mashishing kusho "tjani lobudze lobuluhlata". I-Lydenburg seyibe yindzawo lenkhulu yetimboni tekudvweba tindiza eNingizimu Afrika futsi iyindzawo yetekulima, tekuvakasha kanye netetimayini.