Jump to content

Mantsebo Amelia 'Matsaba

From Wikipedia

'Mantšebo (ngalokugcwele: 'Mantšhebo Amelia 'Matšaba; 1902-1964) bekayindlovukati lebeyibusa esukhundleni sembuso wase Basutoland (lesikhatsi sanyalo iLesotho), kantsi bekabambele indvodzana yakhe Moshoeshoe II kusukela nga-1941 kuya ku-1960,

'Mantšebo bekayinkosikati yekucala kubomake labatsatfu ba Seeiso, lobekangumholi kusukela nga-1939 kuya ku-1940. Wakhetfwa njengembusi ngemuva kwenyanga ashone, waba nguye kuphela umbusi lomsikati ngesikhatsi sekubuswa yiLesotho. Iminyaka yakhe yekucala yekubusa yaphawulwa ngekuphikisana mayelana nekusebenta kwemtsetfo kanye nekunakekela kwakhe indvodzana yakhe (indlalifa yaSeeiso). Nomakunjalo, 'Mantšebo wachubeka nekubusa iminyaka lengetulu kwalengu-19, futsi wabeka sisekelo semtsetfosisekelo wase Lesotho.