Jump to content

Maryana Iskander

From Wikipedia

Maryana Iskander (watalwa mhlaka 1 Inyoni 1975) ungumphatsi lomkhulu we Wikimedia Foundation. Uhlala eNingizimu Afrika kanye naseMelika kantsi watalelwa eGibhithe futsi ungummeli.[1] Ngemnyaka wa 2022, waba ngumphatsi lomkhulu (CEO) we-Wikimedia Foundation, alandzela Katherine Maher. Ngaphambi kwekutsi atfole sikhundla sakhe, Iskander bekangu-CEO we-Harambee Youth Employment Accelerator futsi bekangumphatsi lomkhulu we-Planned Parenthood Federation of America eNew York.

  1. (714 ed.).  Missing or empty |title= (help)