Matola

From Wikipedia
Mozambique Public Transpo 2020.jpg

iMatola lidolobha lelitfolakala eMozambiki. Latiwa ngekuhlaselwa kweMatola lapho kwahlaselwa imkambu yembutfo weMkhonto weSizwe lebewuceceshwa kulendzawo ngesikhatsi selibandlululo. Lendzawo iphindze ibe nemafemu lakhcita tinsitancanti letihlukahlukene. [1] [2]

Tinkomba[hlela | edit source]