Jump to content

Maya Angelou

From Wikipedia

Maya Angelou (/ˈændʒəloʊ/ (lalela) AN-jə-loh; watalwa njenga Marguerite Annie Johnson; mhlaka April 4, 1928 , May 28, 2014) bekangumbhali wetincwadzi temlandvo waseMelika, imbongi ledvumile, kanye nemlweli wemalungelo ebantfu. Ushicilele imilandvo yemphilo yakhe lesikhombisa, tincwadzi letintsatfu tetindzaba, tincwadzi letinyenti tetinkondlo, futsi uhlonishwa ngeluhlu lwemidlalo, emabhayisikobho, kanye netinhlelo tethelevishini letitsatsa iminyaka lengetulu kwalengu-50. Utfole imiklomelo leminyenti kanye nema-honorary degrees langetulu kwa-50. Angelou watiwa kakhulu ngeluchungechunge lwetincwadzi takhe letisikhombisa tekuphila, letibukene nekuphila kwakhe ebuntfwaneni kanye nasebuntfwaneni. Wekucala, I Know Why the Caged Bird Sings (1969), ukhuluma ngekuphila kwakhe kwate kwaba ngulapho aneminyaka lengu-17 budzala futsi wamenta wahlonishwa emhlabeni wonkhe.