Jump to content

Mgolombane Sandile

From Wikipedia
Mgolombane Sandile

Mgolombane Sandile (1820-1878) bekangumholi wesive semaXhosa. Kantsi wahola emabutfo emaXhosa etimphini letinyenti temaXhosa nemaBritish.

Sandile bekanetibhamu tesimanje, kantsi ngiko loku lokwenta emabutfo akhe aphumelela ekungcobeni emaNgisi. Sandile Watfunjwa ngesikhatsi seMphi yemezembe nga-1847, kantsi kwatsi ngesikhatsi akhululwa waniketwa umhlaba e-"British Kaffraria" kubantfu bakhe.

Ngekuhamba kwesikhatsi wasekela umzala wakhe Sarhili (Kreli), iNkhosi yawo onkhe emaXhosa Nation of Great house, emphini yekulwa ne Cape Colony kanye nesive semaFingo, futsi wabulawa ngemnyaka wa 1878 ngesikhatsi kudutshulwa nemasotja emaFingo.