Jump to content

Michael Jordan

From Wikipedia

Michael Jeffrey Jordan (watalwa mhlaka 17 Indlovana 1963), lophindze atiwe nga MJ, ungumdlali we-basketball waseMelika kantsi uphindze abengusomabhizinisi.[1] I-website lesemtsetfweni ye-National Basketball Association (NBA) itsi: "Ngekudvumisa, Michael Jordan ungumdlali we-basketball lomkhulu kunabo bonkhe". Wadlala tikhatsi letilishumi nesihlanu ku-NBA, wawina ema-championships lasitfupha e-NBA ne-Chicago Bulls. Bekabaluleke kakhulu ekutfutfukiseni umdlalo we-basketball kanye ne-NBA mhlabawonkhe ngemnyaka wa-1980 na-1990, waba ngumlingisi wemasiko emhlabeni wonkhe.[2]

  1. Rein, Kotler and Shields, p. 173.
  2. Markovits and Rensman, p. 89.