Mswati II

From Wikipedia

INkhosi Mswati II (Watalwa:1820-Washona:1868), lephindze yatiwe nga Mswati kanye na Mavuso III, bekayinkosi yasEswatini emkhatsini wa 1850 na 1868. Bekaphindze abe ligama lelisemtsetfweni lase Eswatini. Mswati utsatfwa njengalomunye wemakhosi laphikisako ase-Eswatini.[1]Template:S-start Template:S-reg Template:Succession box Template:S-end

  1. (9–10 ed.).  Missing or empty |title= (help)