Mzilikazi

From Wikipedia

Mzilikazi Khumalo watalwa ngeminyaka yangabo 1790 wafa mhlaka 9 Ingci 1868 bekayinkosi yemandebele lebekusive lesiphindze satiwe ngabo Mthwakazi. Sibongo sa Mzilikazi bekungu Khumalo atalwa esiveni saka Ndwandwe endzaweni yase Mkhuze leseyatiwa namuhla nge KwaZulu Natal, kantsi babe wakhe bekungu Mashobane. Mzilikazi bekanguletinye tindvuna tenkosi Shaka Zulu lowahlephuka.[1][2]

Emareferensi[hlela | edit source]

  1. http://www.sahistory.org.za/people/king-mzilikazi
  2. http://www.southafrica.com/forums/history/3702-history-mzilikazi-2.html