Jump to content

Nkulunkulu

From Wikipedia
Umdvwebo waNkulunkulu lowadvwedjwa nguMichelangelo ngelikhulu leminyaka XVI.

Nkulunkulu lophindze atiwe ngekutsi ngumninimandla onke, sonini nanini, ngumnikati wetintfo tonke letikhona emhlabeni, ezulwini, ngaphansi kwemanti kanye nasemkhatsi. Bantfu labanyenti bamati ngemagama lahlukene Nkulunkulu kantsi basebentisa tinkolo letehlukene kuchumana naye. [1] [2] [3]

Tichumano[hlela | edit source]

Emarefarensi[hlela | edit source]

  1. http://www.everystudent.com/features/isthere.html
  2. http://www.conservapedia.com/God
  3. http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217