Papa Francis

From Wikipedia

Papa Francis (17 December 1936) uyinhloko yeLisontfo lemaKatolika, kantsi uphindze abe ngumbhishobhi waseRoma kanye nembusi weVatican City State. Francisi lowatalwa e Ajentina abitwa nga Jorge Mario Bergoglio ungupapa wekucala lilunga le-Society of Jesus (Jesuits), wekucala waseMelika, wekucala wase Southern Hemisphere, kanye nekucala kutalwa nobe kukhulela ngaphandle kweYurophu kusukela ngelikhulu lesi-8th le-Syria Papa Gregory III.