Jump to content

Radio Studio 54 Network

From Wikipedia

Umsakato wemoya lowatiwa pheceleti nge Radio Studio 54 Network, kumbe i Studio 54 Network, ungumsakato wemoya lotfolakala eveni lase Taliyane kantsi ungumsakato lotfolakala endzaweni yase Locri, esifundzeni sase Calabria. Kusakata Kwalesiteshi kutfolakala etifundzeni letiyimfica etindzaweni letisihlanu takhona eTaliyane esigodzini sase Messina. kantsi tifundza lomsakato lofinyelela kuto tifundza tase , Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lecce, Potenza kanye nase Salerno). Tinhlelo tawo tingemculo kanye nelwati lelumenyetelwa njalo kute kube ngemahlandla langu 28.

Umlandvo[hlela | edit source]

Studio 54 Network sasungulwa nga Mabasa 6, 1985 kantsi bantfu lebadlala indzima lebalulekile ekusungulweni kwaso bekungubo Pietro Parretta , Francesco Massara, Enzo Gatto, Memmo Minniti kanye na Pietro Musmeci, kantsi ligama lase lekucala lesiteshi bekuyi Radio DJ Studio Club 54.

Njengato tonke titeshi temisakato yemoya ticala njengemidlaloLike kutsi ngemnyaka wa 1990 lesiteshi sacala sasakta ngetinhlelo letibalulekile.

Ngekwemtsetfo wase Mammi lovumela kusakata ngemnyaka wa 1990, titeshi bekumele tiphatse tinhlelo letitowakha sive.

ngo 1991, ngulapho kwacala khona luhlobo lwemisakato leyatiwa ngema Calabrian e Taliane kantsi futsi ngulapho kwacala kusebenta khona Tinhlelo tema Data System.

Ngo 1994, misakato yabese inge ku inthanethi kantsi loku kwente kutsi misakato ikhone kulalelwa mhlaba wonke. kantsi loku kwacalwa i khona e Taliane kwandza umhlaba wonke.[1]

Kusukela ngo 1995, i Calabria yasentjetiswa nguwo wonke umuntfu kantsi yonke imisakato yemoya yacala kufaka imisakato yayo ku inthanethi kwabuywe kwentiwa imitsetfo nge Calabrai leyanikwa titeshi lebetisungulwa kusukela ngaleso sikhatsi.

ngo 1997 wabese ucala kusakata nge inthanethi yamabona kudze.

kantsi ngo 1998, kwaba ngulapho igucula khona ligama yaba i "Studio 54 Network".

Kwatsi ngo 2000,sakhiwo saso lesiteshi sacala kwakhiwa.[2]

Tinhlelo temsakato[hlela | edit source]

 • Tindzaba 07:00 kuya ku 21:00, letidlala onke ema awa.
 • Tingoma - kanye netabomabona kudze, ticala 08:40, 15:10, kanye na 23:00
 • Promodisco, nga 12:40, 17:40, kanye na 19:40
 • Temlandvo kanye na Luciano Procopio, nga 13:30, 23:30, kuya ku 5:10
 • Area 54 - All days, at 14:30 kanye na 21:30
 • Pezzi da 90, ngo 22:00
 • Rock Italia, ngo 08:40, 09:45, 21:20, kanye na 23:45.
 • Italia in Prima Pagina, tibuka tetimali kanye netindzba, 06:00 kuya ku 10:00
 • Rock Collection, 14:00 kanye nango 21:00.
 • 54 Disco Hit, 07:30, 13:00, 18:00, kuya ku 22:00
 • Rock a Mezzanotte, ebusuku
 • Action Parade, nga 09:45 kanye na 22:20
 • The Ultimate Ipod Collection, 10:20 kuya ku 02:20
 • Edizione Limitata, 20:40 kuya ku 03:40
 • Concerto Impossibile, nga 03:20 kuya ku 20:40
 • Emozioni, kusukela ngo 23:30
 • Dejà vu, kusukela ngo 12:30
 • Celebrity, 10:10 kuya ku 21:30
 • Storie, 14:00 kuya ku 18:40

Kusaka ngaphandle[hlela | edit source]

i Studio 54 Live Tour icale kusakata ngaphange kute kutsi bantfu basati kancono. Kantsi nobe ngabe lesiteshi siphuma sisakatela tinhlelo ngaphandle konke loku kuphindze kwenteke ku inthanethi.

Tingilosi te Studio 54[hlela | edit source]

The Studio 54 Angels

Lawa ngemantfombatane awo lomsakato lahamba nawo ngabe uphuma kantsi asebenta kukhangisa ngetinhlelo siteshi letisentako.

Tichumaniso[hlela | edit source]

 1. partyguide.it (4 April 2007). "Dove atterra lo Stargate?" (interview with Radio Studio 54 Network DJ, Francesco D'Augello) Retrieved 25 May 2012 Template:It.
 2. Pipolo, Rosario (2 March 2007). "Dalla diretta radiofonica su Studio 54 Network a gli incontri per vivere il Festival in maniera 'Off'". milanodabere.it. Retrieved 25 May 2012 Template:It.

External links[hlela | edit source]