Radoje Domanović

From Wikipedia
Radoje Domanović

Radoje Domanović (Indlovana 16, 1873 – Ingci 17, 1908) bekangumbhali, intsatseli, phindze anguthishela waseSebhiya, bekandvumele tinganekwane takhe limfisha.

Umlandvo[hlela | edit source]

Radoje Domanović watalwa esigodzini sase Ovsište indzwao lesemkhatsini kweSebhiya. Wacedza sikolwa eKragujevac, esikhoneni seFilosofi, eNyuvesiti yaseBelgrade, lapho bekafundzela khona lulwimi lwaseSebhiya nemulandvo. Kusukela umnyaka wa1895–1898, Domanović bekangumfundzisi welulwimin lwaseSebhiya nemlandvo eninguzimu yaseSebhiya.

Ngalesikhatsi afundzisa, wabhala inganekwane yakhe yekucala. Ngenca yebudlelwane bakhe neparty lephikisako, walahlekelwa ngumsebenti wakhe, wabese uyahamba uya eBelgrade. EBelgrade, abeyintsatseli yemapolitiki lehlukene, aphindze abe yinsatseli yebabhali. Abebhala tihloko temapolitiki netinganekwane lebetihlasela ebaleni iparty lebeyibusa lesosikhatsi. Radoje wadvuma ngetindzaba lekatibhala njenga “Umholi” (1901) na “Stradija” (1902). Ngalokungalingeki kwakhe, waba sihlubuki lesigcamile kumbusi waObrenović.

Emvakwa 1903, emvakwekushintja kwe umbhikisho, Domanović, watfola umsebenti wekubangumbhali weNcenye yeMfundvo. Hulumende lomusha wamuvumela kutsi aye eJalimane umnyaka munye wekuspesheliza, lewamenta eMunich. Ekhaya kubo eSebhiya, Radoje bekaphatseke kabi ngekubabete lushitjo lolungilo emphakatsini. Wacala umbhalo wemapolotiki wemaviki onkhe, “Stradija”, lapho wachubeka khona kubhala ngebutsakatsaka kwahulumende lomusha, kepha kubhala kwakhe beskute lamandla labekadze anawo.

Radoje Domanović washona nakugabence lihora lelishumi nakubile ekuseni nga 17 Ingci, 1908, anamunyaka lengemashumi lasistatfu nesihlanu, asegule sikhatsi lesidze ngenyumonya ne sifuba sengati. Umsebenti wakhe longakate akhicitwe, walahleka ngemphi yemnhlaba yekucala. Ngenca yekubaluleka kwakhe ekulweni nenkhululeko yebantfu nekahlakanipha kwakhe, watiwa ngekuba lichawe lemubhali laseSebhiya ngekundlula kwemakhulwini eminyaka ya XX.[1]

Imibhalo[hlela | edit source]

Imibhalo lenduvumile yaRadoje Domanović:

  • Incabango yemuntfu wasSebhiya, 1902
  • Kraljević Marko ahlangana nebaseSebhiya kwesibili, 1901
  • Kubulawa kwenchazelo, 1898
  • Lwandle lobufile, 1902
  • Satane, 1898
  • Stradija, 1902
  • Umholi, 1901

Emarefarensi[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]

Imibhalo yaRadoje Domanović