Richard Roundtree

From Wikipedia

Richard Roundtree (July 9, 1942 - October 24, 2023) bekangumdlali wemafilimu kanye namabonakudze waseMelika, lowatiwa ngekutsi "ngemlingisi wekucala lomnyama" ngekudlala kwakhe umseshi John Shaft ku-movie yango-1971 i-Shaft, kanye netincenye tayo letine, letikhishwe emkhatsini wa-1972 na-2019. [1]Ngenca yekusebenta kwakhe ku-movie yekucala, Roundtree wakhetfwa kutsi atfole umklomelo we-Golden Globe we-New Star of the Year - Actor nga-1972.

Sihlahla lesiyindingilizi nga-2007
  1. Tweedle, Sam, "I'm Just Talkin' About Shaft (And We Can Dig It)," Confessions of a Pop Culture Addict, Internet website , accessed August 20, 2014.