Sarah Baartman

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sara Baartman (1770s – 29 Ingongoni 1815) bekangumake wesive sema Khoikhoi lowatsatfwa eveni lase Afrika wamikiswa eNgilandi kutsi ayowentiwa umbukiso ngenca yendlela bekakheke ngayo.[1]

Impilo[hlela | edit source]

Baartman watalelwa e Kapa ngesikhatsi se Koloni. Kantsi ngulapha watsatfwa khona ngekutsenjiswa umsebenti wekusebenta eNgilandi, watsi nakafika kulelo live wentiwa umbukiso ngenca yendlela yekwakheka kwakhe. [2]

Kufa nekungcwatjwa kwakhe[hlela | edit source]

Emuva kwekufa kwakhe, sidvumbu sa Baartman somiswa sabekwa njengembukiso kubantfu baseFrance kwate kwaba ngumnyaka wa 2002 lapho sabuyiswa khona eningizimu Afrika ngembi kwekutsi mongameli Nelson Mandela acele umbuso wase France kutsi asibuyisele emuva sitongcwatjwa ngenhlonipho. [3] [4]

Tinkomba[hlela | edit source]