Sepp Blatter

From Wikipedia

 

Joseph "Sepp" Blatter (watalwa mhlaka 10 Mashi 1936) bekangumphatsi webhola letinyawo waseSwitzerland lowaba nguMengameli wesiphohlongo we-FIFA kusukela nga-1998 kuya ku-2015. Uvinjelwe kutsi angenele imisebenti ye-FIFA kusukela nga-2015 ngenca yelicala lenkhohlakalo le-FIFA lelakhishwa kulowo mnyaka, futsi utawuhlala avinjelwe kuze kube ngu-2027.

Imphilo yakhe yasebuntfwaneni[hlela | edit source]

Blatter watalelwa e-Visp esifundzeni saseValais eSwitzerland ngeligama lelitsi Josef. Wafundza eSaint Maurice, ngaphambi kwekutsi atfole i-degree yebhizinisi kanye netemnotfo eNyuvesi yaseLausanne ngemnyaka wa 1959. Blatter usebente sikhatsi lesidze futsi ngetindlela letehlukene, kufaka ekhatsi tikhundla letifana nenhloko yetekuchumana nemphakatsi ebhodini letivakashi lase canton yakubo, kanye nembhalisi jikelele we-Swiss Ice Hockey Federation.

Bekangumcondzisi we-Sports Timing and Relations ye-Longines S.A., futsi wafaka sandla ekuhleleni imidlalo yema-Olympic yanga-1972 na-1976.

Imphilo yakhe[hlela | edit source]

Umfati wekucala waBlatter bekunguLiliane Biner. Laba labashadene bebanendvodzakati, Corinne, base badivosa ngekushesha ngemuva kwaloko. Ngemnyaka wa 1981, Blatter washada na Barbara Käser, indvodzakati ya Helmut Käser, lobekangumabhalane jikelele we-FIFA. Umshado wabo watsatsa iminyaka lelishumi kwate kwaba ngulapho Barbara ashona ngenca yetinkinga ngemuva kwekuhlindvwa. Ngemnyaka wa 1995, Blatter wacala kutsandzana na-Ilona Boguska, umngani wasePoland wendvodzakati yakhe Corinne, ngaphambi kwekutsi bahlukane ngo-2002.

Tinkomba[hlela | edit source]