Sibusiso Mashiloane

From Wikipedia
Sibusiso Mashiloane
Kutalwa Bethal (en) Translate, iNkhwekhweti 26, 1984 (run 39)
Luoi
Luoi pianist (en) Translate
Instrument piano (en) Translate

Sibusiso Mash Mashiloane ngumculi weluhlobo lwe Jazz wase Ningizimu Afrika. Watalwa endzaweni yase Betali, esifundzeni sase Mpumalanga e Ningizimu Afrika. [1] [2]

Umlandvo wakhe[hlela | edit source]

Lutsandvo lwemculo lwacala asemncane Mashiloane, kantsi loku kuta emuva kwekutsi adlale etinkundleni letifana nasesontfweni kanye nasemicimbini lehlukahlukene. Utse lapho acedza khona sikolo wabese uyofundzela umculo unyuvesi yakwaZulu Natali lapho waphotfula khona tifundvo takhe waba yingcwele kutemculo we Jazz. Ukhiphe ema album lamatsatfu Mashiloane. Kantsi usebente nebaculi labanyenti bemhlaba wonke jikelele. </ref> [3]

iDiskografi[hlela | edit source]

  • Rotha
  • Closer to home
  • Amanz' olwandle

Emarefarensi[hlela | edit source]

  1. https://www.musicinafrica.net/directory/sibusiso-mash-mashiloane
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2018-10-05. Retrieved 2018-10-05. 
  3. "Archive copy". Archived from the original on 2018-10-05. Retrieved 2018-10-05.