Sichingi saseRobben

From Wikipedia

iRobben Iyilendi sichingi lesise Table Bay, 6.9 km (4.3 mi) enshonalanga yeligcuma lase Bloubergstrand, enyakatfo yeKapa, eNingizimu Afrika. Leligama lisuselwa egameni lesiDutch lelisho timbali (robben), ngako-ke ligama lesiDutch/lesi-Afrikaans lelitsi Robbeneiland, lelisho kutsi i-Seal(s) Island.

Sichingi seRobben sicishe sibe yindilinga, emakhilomitha la-3.3 budze ngasenyakatfo naseningizimu, nemakhilomitha la-1.9 (1+1⁄8 mi) bubanti, nendzawo lengemakhilomitha la-5.08 (1+31⁄32 sq mi). Iyindzawo leyetayelekile futsi ingemamitha lambalwa ngetulu kwelizinga lwelwandle, ngenca yesehlakalo sekuguguleka kwemhlabatsi. Waciniswa futsi wasetjentiswa njengelijele kusukela ekupheleni kwelikhulu lelishumi nesikhombisa kuze kube ngu-1996, ngemuva kwekuphela kwelubandlululo.

Sichingi seRobben njengobe ubuka usuka eTable Mountain uye eSaldanha Bay


Tinkomba[hlela | edit source]