Sifo seKhorona yango-2019

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Sifo seKhorona yango-2019
Kuhlelwa kanye nemitfombolwati yangaphandle
Umfanekiso lokhomba timpawu te COVID-19
Umfanekiso lokhomba timpawu te COVID-19
ICD/CIM-10U0.7 U0.7
DiseasesDB60833

Sifo seKhorona yango-2019 (COVID-19) sifo lesitsatselanako lesibangelwa yi-acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). [1]Savela kwekucala ngeNgongoni nga-2019 eWuhan, eChina, sabese sisabalala mhlaba wonke. Kusukela mhlaka 24 iNkhwekhweti 2020, sekubikwe macala langetulu kwetigidzi letingema-5.35 emaveni nasetifundzeni letingama-188, lokuholele ekufeni kwabantfu labangetulu kwa-343,000. Bangetulu kwetigidzi letinga-2.14 batfu lasebaluleme kulesifo. [2]

Timpawu[hlela | edit source]

Timpawu letijwayelekile tifaka ekhatsi umkhuhlane, kukhwehlela, kudzinwa, kuphefumulela etulu, kanye nekulahlekelwa liphunga nekunambitsa[3]. Kantsi letinye timpawu tifaka ekhatsi kwehluleka kwetitfo letinhlobonhlobo, kantsi bungoti balesifo bufaka ekhatsi iseptic kanye nekuxinana kwengati. Kutsatsa liviki kutsi lesifo sikubulale uma ungayi emtfolampilo masisha. [4]

Kusakateka[hlela | edit source]

Leligciwane lisakateka kakhulu ekhatsi nebantfu ngesikhatsi sekuchumana, imvamisa ngematfonsi lamancane lakhicitwa kukhwehlela. Utsi umutfu nakatsimula abese ematfonsi ayaphapha ahlala emoyeni sikhashana, kubese kutsi lapho atfola bantfu angene lamatfonsi asakateke wonke umtiba.[5]

Tinkomba[hlela | edit source]