Solomon Mahlangu

From Wikipedia

Solomon Kalushi Mahlangu (10 Kholwane 1956 – 6 Mabasa 1979) bekangu mfana lobekazbalazela emalungelo eluntfu e South Africa bekaphindze alilunga le ANC Umkhonto weSizwe (MK). Mahlangu wabandzakanya netembangave walwa nencindzetelo eNingizimu Afrika waboshwa wabese ugwetjwa sigwebo sentsambo ngo 1979 ngemuva kwekutfweswa emacala ebuphekula kanye nekubulala.[1][2]

Ekukhuleni kwakhe[hlela | edit source]

Mahlangu watatelwa e Pitoli mhlaka 10 Kholwane 1956. Bekangumntfwana wesibili wa Martha Mahlangu kantsi babe wakhe wamshiya nga 1962 ngaloko ke wakhuliswa ngumake wakhe kuphela lobekasebenta emakhishini. Wangena sikolo sase Mamelodi High School wagcina ebangeni lesiphohlongo, lokunye futsi lokwabangela kutsi angacedzi sikolo kwaba kutsi bekunetidlova tetembangave ngaleso sikhatsi lokwenta kutsi tikolo tihlale tivaliwe .[3]

Kupolitiki[hlela | edit source]

Mahlangu azange ahlanganyele ku sidvumo sango 16 June 1976 kodvwa wangenena umbutfo we ANC ngenyanga yeNyoni 1976. wabese ke uyahamba uyoceceshelwa kuba lisotja leMkhonto weSizwe e Angola kanye nase Mozambiki kwatsi mhlaka 11 Inhlaba 1977 wabuyela eNingizimu Afrika njengelisotja ahlomile angena ngendlela yaseSwatini. Mahlangu Bekahamba nebangani bakhe bo Mondy Johannes Motloung kanye na George "Lucky" Mahlangu, kulapho ke babanjwa maphoyisa e titaladini tase Jozi e Goch Street. “Lucky” Mahlangu wakhona kubaleka kodvwa Solomon kanye na Johannes babalekela endzaweni lebeyigcwele emaphoyisa, ngulapho ke kwacala kudutjulwana kwafa bantfu lababili kantsi labanye lababili balimala. Solomon Mahlangu kanye na Motloung baboshwa kwatsi emuva kweminyaka lemibili Solomon wabulawa ngekulengiswa ngentsambo emva.[4] ngembi kwekulengiswa Solomon wakhuluma emagama latsi "TJELA BANTFU BAMI KUTSI NGIYABATSANDZA , ABACHUBEKE NEKULWELA INKULULEKO, INGATI YAMI IYONOTSISA LOMHLABA WESIHLAHLA SENKULULEKO, MZABALAZO PHAMBILI."[5]

Emareferensi[hlela | edit source]

  1. SOMAFCO: The Solomon Mahlangu Freedom College, Solomon Mahlangu, somafcotrust.org.za (2014-03-16).
  2. Fighter Against Apartheid, Solomon Mahlangu, anc.org.za (2014-03-16).
  3. ANC statement on the execution, Solomon Mahlangu, anc.org.za (2014-03-16).
  4. South African History Online, Solomon Kalushi Mahlangu, sahistory.org.za (2014-03-16).
  5. "My blood will nourish the tree that will bear the fruits of freedom. Tell my people that I love them. They must continue the fight", amandla.org.za (2014-03-16).