Soshangane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Soshangane kaZikode (wekutalwa eminyakeni yabo 1790 -1858) bekangumsunguli wesive semaShangane aphindze abe yinkosi yekucala ebukhosini be Gazankulu,  longebukhulu bawo ngaleso sikhatsi bewucala eMozambiki utsatse tindzawo tase Mpumalanga kanye netifundza te Limpopo e Ningizimu Afrika. Soshangane ubuse lendzawo ye Gazankulu kusukela ngo 1825 Kwaze kwaba sekufeni kwakhe nga 1858. Soshangane udzabuka esiveni semaNdwandwe kantsi bekatiwa futsi ngetibongo letitsi Manukosi [1] Kantsi nguye lowabulala  Janse van Rensburg .[2]

Ebuncaneni bakhe[hlela | edit source]

Soshangane watalwa ngabo 1790 kulendzawo leyatiwa namuhla ngekutsi nguKwaNongoma, KwaZulu ku Zikode kaGasa, lobekanguNdvunankulu wendlulencane yebukhosi baka Ndwandwe lebeyatiwa ngekutsi (liKhohlo). Bantfu be Gasa bebahlala endzaweni yase Mkhuze ematsafeni entsaba yeTjaneni  lebeyatiwa ngentsaba yetipoko.

Indlunkulu ke yona beyikaZwide eMagudu eceleni nematsafa ePhongola.  Ngalesikhatsi bukhosi bakaNdwandwe bukhula ngemandla nangembutfo wetimpi ngileso sikhatsi mzala wakhe Zwide bekatsatsa bukhosi baka Ndwandwe-Nxumalo kulandzela kufa kwababe wakhe Langa kaXaba.

Indzabuko kanye nelusendvo lwaSoshangane's[hlela | edit source]

Soshangane udzabuka esiveni sebakaNdwadwe/Nxumalo. Lawa lalandzelako ngemakhosi latala soShangane

Inkosi Mdungazwe, umtukulu wa Soshangane
 • Nxumalo
 • Ndwandwe kaNxumalo
 • Mkhatshwa kaNdwandwe
 • Manukuse KaMkhatshwa
 • Makweya kaManukuse
 • Gasa kaMakweya
 • Zikode KaGasa
 • Soshangane KaZikode (wesive sema Shangane)
 • Mzila
 • Mdungazwe
 • Buyisonto
 • Mafemani
 • Mpisane (Loyinkosi lebusako nyalo)

Tinkomba[hlela | edit source]