Jump to content

Soshangane

From Wikipedia

Soshangane kaZikode (wekutalwa eminyakeni yabo 1790 -1858) bekangumsunguli wesive semaShangane aphindze abe yinkosi yekucala ebukhosini beGazankulu,  longebukhulu bawo ngaleso sikhatsi bewucala eMozambiki utsatse tindzawo taseMpumalanga kanye netifundza teLimpopo eNingizimu Afrika. Soshangane ubuse lendzawo yeGazankulu kusukela ngo-1825 kwaze kwaba sekufeni kwakhe nga-1858. Soshangane udzabuka esiveni semaNdwandwe kantsi bekatiwa futsi ngetibongo letitsi Manukosi [1] Kantsi nguye lowabulala Janse van Rensburg.[2]

Ebuncaneni bakhe[hlela | edit source]

Soshangane watalwa ngabo 1790 kulendzawo leyatiwa namuhla ngekutsi nguKwaNongoma, KwaZulu kuZikode kaGasa, lobekanguNdvunankulu wendlulencane yebukhosi baka Ndwandwe lebeyatiwa ngekutsi liKhohlo. Bantfu beGasa bebahlala endzaweni yaseMkhuze ematsafeni entsaba yeTjaneni  lebeyatiwa ngentsaba yetipoko.

Indlunkulu ke yona beyikaZwide eMagudu eceleni nematsafa ePhongola. Ngalesikhatsi bukhosi bakaNdwandwe bukhula ngemandla nangembutfo wetimpi ngileso sikhatsi mzala wakhe Zwide bekatsatsa bukhosi bakaNdwandwe-Nxumalo kulandzela kufa kwababe wakhe Langa kaXaba.

Indzabuko kanye nelusendvo lwaSoshangane's[hlela | edit source]

Soshangane udzabuka esiveni sebakaNdwadwe/Nxumalo. Lawa lalandzelako ngemakhosi latala soShangane

Inkosi Mdungazwe, umtukulu wa Soshangane
 • Nxumalo
 • Ndwandwe kaNxumalo
 • Mkhatshwa kaNdwandwe
 • Manukuse KaMkhatshwa
 • Makweya kaManukuse
 • Gasa kaMakweya
 • Zikode KaGasa
 • Soshangane KaZikode (wesive sema Shangane)
 • Mzila
 • Mdungazwe
 • Buyisonto
 • Mafemani
 • Mpisane (Loyinkosi lebusako nyalo)

Tinkomba[hlela | edit source]