Jump to content

Soweto

From Wikipedia

iSoweto lilokishi lelitfolakala eNingizimu Afrika esifundzeni saseGauteng. Ligama layo lisifinyeto lwesiNgisi lwemalokishi aseNingizimu Ntshonalanga lwelumele kutsi (South Western Townships). iSoweto idvute neJozi lokulidolobha bantfu labanyenti batsenga khona. [1]

Umlandvo[hlela | edit source]

James Panza wahola bantuntfu lababalwelwa ku 2000 kuyocela umbuso welibandlululo kutsi abafakele tindlu tesitina. Kantsi labanye bantfu batusa George Harrison kanye na-George Walker bantfu ngekutfola imayini leyatiwa ngekutsi i-outcrop ye-Main Reef yegeligolide epulazini i-Langlaagte ngo-February 1886.Bantfu baseSoweto basuswa ngenkani etindzaweni letiseceleni kwaseJozi baletfwa eSoweto lobekulihlelo lwembuso welibandlululo lwencindzetelo. [2][3]

Tinkomba[hlela | edit source]