Soweto

From Wikipedia

iSoweto lilokishi lelitfolakala eNingizimu Afrika esifundzeni saseGauteng. Ligama layo lisifinyeto lwesiNgisi lwemalokishi aseNingizimu Ntshonalanga lwelumele kutsi (South Western Townships). iSoweto idvute neJozi lokulidolobha bantfu labanyenti batsenga khona. [1]

Umlandvo[hlela | edit source]

James Panza wahola bantuntfu lababalwelwa ku 2000 kuyocela umbuso welibandlululo kutsi abafakele tindlu tesitina. Kantsi labanye bantfu batusa George Harrison kanye na-George Walker bantfu ngekutfola imayini leyatiwa ngekutsi i-outcrop ye-Main Reef yegeligolide epulazini i-Langlaagte ngo-February 1886.Bantfu baseSoweto basuswa ngenkani etindzaweni letiseceleni kwaseJozi baletfwa eSoweto lobekulihlelo lwembuso welibandlululo lwencindzetelo. [2][3]

Tinkomba[hlela | edit source]