Stimela Semalahle

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Stimela Semalahle Nga Bhimbidvwane ngeminyaka wango 1876 Inkapani Yetitimela yase Natal lebeyatiwa ngekutsi i''Natal Railway Company'' yatfola sitimela sayo sekugcina , lesitimela besiselithange senesilinganiso semasondvo langu 4-4-0 , besakhiwe i Kitson and Company saphindze setsiwa ligama sabitwa nge nguMphikileli kumbe ngesingisi i Perseverance . ngembi kwekutsi tonke tinsita temphakatsi kanye nemafa alenkapani atsatfwe mbuso weColony of Natal i Natal Government Railways yabese iyasungulwa.[1]

Sakhiwo[hlela | edit source]

lesi sesitsatfu siphindze sibe sekugcina sitimela kutsi sisetjntiswe umbuso we Natali besi ne 4-4-0 selithange lenjini. sakhiwa inkapani lebitwa ngekutsi yi Kitson and Company lebeyinetisebenti letingu 2037. lesitimela safika e Durban mhlaka 11 Bhimbidvwane 1876 besikadze silayishwe sikebhe Parthenia,kwatsi emhlanganweni wetikhulu betiphetse mhlaka 2 Indlovulekulu 1876 kwabese kuncunywa kutsi sitawubitwa ngekutsi ngumphikeleli kumbe Perseverancenjengobe besatiwa ngelulwimi lwesingisi.[2][3]

letinye tetitimela[hlela | edit source]

File:Last train San Fernando Trinidad Harris Promenade.jpg
The Trinidad Government Railway engine

ngekuhamba kwesikhatsi kubese kuyatfolakala kutsi inkapani i Trinidad Government Railway yase Trinidad nakhona bebanaso sitimela lesifana nalesi. intfo nje lebeyibukeka imehluko kuto totibili letitimela bekubukhulu belithange lemanti. i Perseverance beyinelithange lelincane lemanti lemtsamo longanga 494 imperial gallons (2,250 litres; 593 US gallons), kutsi lesi sona sase Trinidad sibe nelithange lelikhudlwane phambili lebekungumtsamo longu 620 imperial gallons (2,800 litres; 740 US gallons).[4]


kutse ngekuhamba kweminyaka i Perseverance yabese iyafa yaba tindzala kudvwa lesi sase Trinidad sabekwa njenge ligugu lesive e Harris Promenade e San Fernando.

kusebenta[hlela | edit source]

Ngemnyaka wa 25 Bhimbidvwane 1867 lesi sekucala 2 miles (3.2 kilometres) sitimeala besihamba emkhatsini wase Durban kanye nase Point station khona e Durban lapho besisebenta nekutfwala imphala lefika ngelwandle, kantsi futsi lomzila waso ubese uyakhuliswa wayophelela 3.5 miles (5.6 kilometres) e Umgeni, lapho khona ematje etinkwali bekatsatfwa ayiswe etikibheni. emva kwekungasasebenti kwaso lesitimela , kute leminye imitamo leyentiwa kutsi tiphindze tichubekele embili letitimela taloluhlobo.[5]

ngaphandle kweligama laso , lesitimela asimange sisentjentiswe sikhatsi lesidze. ngemnyaka ngembi kwekutsi siletfwe tonke tinsitancanti kanye nemafa kufaka phakatsi naletinye titimela letintsatfu tatsatfwa enkapanini i Natal Railway Company, ngu Hulumede we Natal Colonial Government, lobese usungula inkapani leyabitwa ngekutsi yi Natal Government Railways nga Bhimbidvwane 1877. kusukela lapho lohulumende ubese uncuma kucala iCape gauge, kuhambisana kanye netitimela lebetisebenta e Cape of Good Hope, kuphindze kwandziswe nabo janji phakatsi kwe Kapa nePietermaritzburg, kuyofinyelela e Verulam kuphindze kwehlwe kuyiwe eSiphingo, labojanji labebakhona e Durban babese balinganiswa nelizinga lalabaseKapa , ngulapho leti letinye titimela tase Durban tagcina khona kusentjetiswa.[1][5]

I Natal yabese itsengiselwa imlimi lotsite , kwase kutsi i Perseverance yaguculwa yentiwa mashendisi wenkapani lencane lebeyisebenta ngashukela khona e Durban, yabese iyakhishwa emsebentini nga 1877. lena yesibili yona yagcinwa emsebentini, kodvwa i saddle-tank engine of 1865, yabese iyitfumela ekapa yayosebentela khona yaphindze yafela khona .[4][1]

Phindza futsi ubone[hlela | edit source]

emaRefence[hlela | edit source]

Template:Commons category multi

  1. 1.0 1.1 1.2 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Holland 1
  2. The Natal Mercury of 12 January 1876.
  3. Natal Railway Company, Minutes of Directors’ Meetings, Vol.3, 1873-1877, National Archives, Pietermaritzburg.
  4. 4.0 4.1 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Dulez 150
  5. 5.0 5.1 The South African Railways - Historical Survey (Editor George Hart, Publisher Bill Hart, Sponsored by Dorbyl Ltd, Circa 1978, pp. 5-8.)