Jump to content

Thishela

From Wikipedia

Tishela ngumuntfu lofundzisa timfundvo ikakhulukati esikolweni. Bothishela badlala indzima lemcoka emphakatsini ngoba bafundzisa banftwana kusukela emabangeni laphansi emfundvo kuya emabangeni laphakeme.