Thomas Mopoku Mofolo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Thomas Mofolo
Cha umdvebo
Basutoland (éLusûtfu)
Ligama Thomas Mopoku Mofolo
atalwe Flag of Lesotho.svg, 22 íNgongóni 1876, Mafeteng, Basutoland
Flag of Lesotho.svg, 8 íNyoni 1948, Mafeteng, Basutoland (71)
sisebenti úmbháli
íncwadzí Chaka (1925)

Thomas Mokopu Mofolo (22 Ingongoni 1876 – 8 Inyoni 1948) bekangumbhali lomkhulu wetincwadzi tesisutfu. Ubhale tincwadzi letinyenti tesiSutfu. Chaka ngulenye incwadzi layibhala yahunyushwa elulwimini lwesiSingisi.

Umlandvo[hlela | edit source]

Thomas Mofolo watalwa e Khojane,e Lesotho, mhlaka 22 Ingongoni 1876. wafundza esikolweni lebesidvute nalabekahlala khona, lesi sikolo lebesisesontfweni lebelatiwa nge Paris Evangelical Missionary Society , lapha ke waphotfula timfundvo tebuthishela watfola sitifiketi ngo 1898. watsi nakacedza kufundza watfola umsebenti esitolo semabhuku e Morija. lapho labanye bafundisi labebama mishinari babona imibhalo yakhe babese bayamgcugcutela kutsi acale kubhala emabhuku, ngulapho wacala kubhala emabhuku ngesiSotho pheceleti libhuku lekucala lewabhala lesihloko salo besitsi Moeti oa bochabela (1907; The Traveler of the East). lelibhuku belitjela ngemlandvo wa Shifu webaSutfu lobekakhuluma aphindze aphonse imibuto ngenkolo yemakrestu, lelibhuku libhalwe ngebuhlakani ngedlela yekuhlanganisa tinkondlo kanye netimva batsi, ngulapho ke wacala kubhala ngetindzaba temilandvo kanye netinganekwane netibongo. impumelelo yalelibhuku yenta bothishela labanyenti kutsi nabo bacale kubhala amabhuku, loku ke kwacala kulandzelwa bantfu labafundzile mbamba e Afrika lese ningizimu.

Tincwadzi latibhalile[hlela | edit source]

  • Mofolo, Thomas Mopoku. Moeti oa bochabela, 1907.
  • Mofolo, Thomas Mopoku. Pitseng, 1910.
  • Mofolo, Thomas Mopoku. Chaka, 1925.

letinye tincwadzi lacashunwa kuto[hlela | edit source]

  • Ellenberger, Victor. « Thomas Mofolo (1873-1948) », "Journal des Missions évangéliques", iNdlóvana 1949, Paris: Société des Missions Évangéliques, p. 77-79 (síFulentji).
  • Gerard, Albert S. « Literature in Southern Sotho » in Four african literatures Xhosa Sotho Zulu Amharic, 1971, Berkeley: University of California Press, 1971, p. 101- 180 (síNgísi).
  • Kunene, Daniel P. The Works of Thomas Mofolo: Summaries and Critiques, 1967, Los Angeles: Africa Studies Center of the University of California, 1967, 28 p (síNgísi).
  • Kunene, Daniel P. Thomas Mofolo and the emergence of written Sesotho prose, 1989, éJózi: Ravan press, 1989, 251 p (síNgísi).
  • Sévry, Jean. Chaka, empereur des Zoulous: histoires, mythes et légendes, 1991, Paris: L'Harmattan, 1991, 251 p (síFulentji).

Emareferensi[hlela | edit source]