Jump to content

Tinanatelo

From Wikipedia

Mdlovu

Tiyini[hlela | edit source]

Tinanatelo tiluhlobo lwetibongo lokuhlonishwa ngalo nobe kubongwe ngalo bantfu besibongo lesitsite. Tikhomba imvelaphi yaleso naleso sibongo. Sinanatelo sivama kucala ngakhokho lomdzala (Nkosi-Ginindza, Tfwala-Mnyamandze), letinye tichakambisa buchawe, bugwala, buhle nebubi balabadzala kuleso sibongo (Nkambule Nine labasibekela inkhosi ngelutfuli). Sinanatelo sibuye sikhombe kuhlobana kwemindeni letsite (Mavuso, Nkosi, Dlamini,Ginindza Shabalala, Mabuza). sara

Kubaluleka kwetinanatelo[hlela | edit source]

Tinanatelo tisetjentiswa emikhosini yesiSwati lapho kuthandazwa kulabadzala kumbe kucelwa lokutsite nobe kujojotelwa. Tiyasebenta nanobe kubongwa emuntfwini waleso sibongo nobe futsi ancengwa acelwa.

Sibonelo setinanatelo[hlela | edit source]

 • Mahlalela.

Maziya

Mcanco

Mlangeni lomuhle

Wena longayibhashi imbhasha udla mjingi kuphela

Wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela

Phuma langa sikotse singenangubo

 • Simelane.

Simelane!
 • Dlamini.

Nkhosi!

Dlamini!

Wena wekunene!

Wena weluhlanga lwakangwane!

Wena umuhle kakhulu!

Sidlubuladledle sakaLobamba lesitsi sibapha sibe sibadlubulisa!

Wena lowabophela lokuhle emfuntini,

Watsi mfati ubotala!

Sidvwabasilutfuli,

Singaba ncwaba seta nemlandzakati!

Gwalagwala lelihle lemakhosi!

Nyatsi lemphondvo timankhenkhenkhe,

Yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka!

Vuso ledlala umuntfu aseswini,

Watsi longaphandle wasindza ngekutibalekela!

Mahlala elukhandzeni lwenyatsi,

Wentela benyatsini khona batekubalekela!

Mancwagu!

Mancwagu kaSamketi!

Samketi sinembovu kuMalangeni!

Wena longayidli imvu lemnyama,

Wesaba emafinyila nemcodvo!

Mamba leluhlata levuka etihosheni telubhalule!

Mlangeni longanatsi emanti,

Unatsa ingatsi yemadvodza!

Hlubi wakucala!

Gwalagwala!

Shumi lekutsenga!

Awucedvwa NKHOSI. • Maseko.

Maseko!

Ngcamane!

Khubonye waNdlovu.

 • Mthethwa.

Jobe!

Nyambose!

Mnguni!

Nkonyane yenkosi!

Dingiswayo wena owasoyengweni

 • Mbuyane.

Mlambo!

Msibi!

 • Mabuza*

Nkhosi, Mabuza Shabalala lophanako

Ludvonga lwaMavuso lowagadlebeta umuntfu ngokwakhe watsemba inkhani.

Ndlebe tikhanya lilanga kwatise phela kutsi tiva konkhe,

Sidvwaba silutfuli,simahhehlehhele, kwatsi phela kutsi sifihle lesibumbekile futsi lesibusisekile

ingani kuvundla khona emakhosi netinkhosana.

Wena lowacedza tinkhalo taseSwatini, takaSoshangane nakwaZulu ngekuhamba ubuta kutsi bondlebe nabo Shabalala bashonaphi.

Itsi ingaba luhlata  ngelibala, ibe ifute kaboyihlo, ingakhanya ifute kabonyoko, wena wendopi lenkhulu leyatala emakhosi. matsanga lamahle!!!

Tsine lesibeke ngenkhani sitsi bhe. asikhulumeli futsi nje sakumunya kubonina labandluliselwa, nguwe Mshengu singakhuluma kuphendvule nelitje lucobo sisho nine tihlabani, lenalwa imphi enkhabeni yeAfrika ngisho nobe labanye sebalalekile masaphokati, masaldzawo lindza, lindza wengwenyama

Mbonca ndlebanhle, ingani totimbili tikhanya lilanga.

Wena lowaya Embo wabuyelela nenhlambi wetinyamatane

Nine lenacedza Lubombo ngekuhlehletela

KaMabuza akuvalwa ngemvalo tkuvalwa ngemakhandza emadvodza. Mabuza longalandvuli kodvwa ulandvula ngelitfodlana. wena lowakhokha siyeme wafihla umkhonto, ingani botsi umkhonto uyakubambelela. Nkhosi...awucedvwa Mshengu, longacedza wena angabe asikhombe imihlola...kukucedza kuyatila waNgwane ...Mshengu.


 • Magongo.

Gatjedze WaNyandza! Wena welanga, nyandza lendze lehamba ivutsa emvakwa Somhlolo Nkhosi!

 • Dube/Dvube.

Dube

Mtima

Nyamatane

Nyamatane lengadliwa

Mzomba

Masibekela

Wena masibekela lowasibekela inkhosi ngelutfuli

Suka Dludlu kuhlale Mkhankhatsa

Mtima, ingani ematima ayakhetsana nakaya ebandla

Mtilangati kasomfuku

Mgwajana longabanjwa yindvodza ubanjwa madvodza lalishumi

Dube elimtsendze

Awucedva yeNyamatane...

Kucaphuna[hlela | edit source]

 • Mabaso NP. Kuphuma kwelilanga. 1994. Kenwyn. Juta & co LTD.
 • Silondvolota Siswati: 10. Kenwyn. Juta & Co LTD.
 • Simelane SZ, Thwala JJ. Inhlabamkhosi 2. 1991. Kenwyn. Juta & co LTD.