Tinanatelo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tsela

Tiyini[hlela | edit source]

Tinanatelo tiluhlobo lwetibongo lokuhlonishwa ngalo nobe kubongwe ngalo bantfu besibongo lesitsite. Tikhomba imvelaphi yaleso naleso sibongo. Sinanatelo sivama kucala ngakhokho lomdzala (Nkosi-Dlamini, Tfwala-Mnyamandze), letinye tichakambisa buchawe, bugwala, buhle nebubi balabadzala kuleso sibongo (Nkambule Nine labasibekela inkhosi ngelutfuli). Sinanatelo sibuye sikhombe kuhlobana kwemindeni letsite (Mavuso, Nkosi, Dlamini, Shabalala, Mabuza).

Kubaluleka kwetinanatelo[hlela | edit source]

Tinanatelo tisetjentiswa emikhosini yesiSwati lapho kuthandazwa kulabadzala kumbe kucelwa lokutsite nobe kujojotelwa. Tiyasebenta nanobe kubongwa emuntfwini waleso sibongo nobe futsi ancengwa acelwa.

Sibonelo setinanatelo[hlela | edit source]

 • Mahlalela.

Maziya Mcanco Mlangeni lomuhle wena longayibhashi imbhasha wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela Phuma langa sikotse singenangubo

 • Simelane.

Simelane!

Mpembe!

Gwane

Ndlebe simchewane

Mnguni WaseBuhleni


 • Dlamini.

Nkosi, Dlamini!

Wena Wekunene.

Wena weluhlanga lwakaNgwane!

Wena um'hle kakhulu!

Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela!

Wena longayidli imvu wesaba emafinyila nemcondvo!

Wena lowabophela lokuhle emfuntini!

Wena sinambova kuma langeni!

Hlubi lomuhle umLamgeni!

Sidlubula dlwedlwe sakangwane!

Lesitsi sibanika sibe sibadlukutisa!

NKOSI!!! • Maseko.

Maseko!

Ngcamane!

Khubonye waNdlovu.

 • Mthethwa.

Jobe!

Nyambose!

Mnguni!

Nkonyane yenkosi!

Dingiswayo wena owasoyengweni

 • Mbuyane.

Mlambo!

Msibi!

 • Mabuza

Mabuza Mshengu Shabalala lophanako

Dvonga lwaMavuso lowagadlebeta umuntfu ngokwakhe watsemba inkhani.

Ndlebe tikhanya lilanga kwatise phela kutsi tiva konkhe,

Sidvwaba silutfuli,simahhehlehhele, kwatsi phela kutsi sifihle lesibumbekile futsi lesibusisekile

ingani kuvundla khona emakhosi netinkhosana.

Wena lowacedza tinkhalo taseSwatini, takaSoshangane nakwaZulu ngekuhamba ubuta kutsi bondlebe nabo Shabalala bashonaphi.

Itsi ingaba luhlata  ngelibala, ibe ifute kaboyihlo, ingakhanya ifute kabonyoko, wena wendopi lenkhulu leyatala emakhosi. matsanga lamahle!!!

Tsine lesibeke ngenkhani sitsi bhe. asikhulumeli futsi nje sakumunya kubonina labandluliselwa, nguwe Mshengu singakhuluma kuphendvule nelitje lucobo sisho nine tihlabani, lenalwa imphi enkhabeni yeAfrika ngisho nobe labanye sebalalekile masaphokati, masaldzawo lindza, lindza wengwenyama

Mbonca ndlebanhle, ingani totimbili tikhanya lilanga.

Wena lowaya Embo wabuyelela nenhlambi wetinyamatane

KaMabuza akuvalwa ngemvalo tkuvalwa ngemakhandza emadvodza. Mabuza longalandvuli kodvwa ulandvula ngelitfodlana. wena lowakhokha siyeme wafihla umkhonto, ingani botsi umkhonto uyakubambelela. nkosi...awucedvwa Mshengu, longacedza wena angabe asikhombe imihlola...kukucedza kuyatila waNgwane ...Mshengu.


 • Magongo.

Gatjedze WaNyandza! Wena welanga, nyandza lendze lehamba ivutsa emvakwa Somhlolo Nkhosi!

Kucaphuna[hlela | edit source]

 • Mabaso NP. Kuphuma kwelilanga. 1994. Kenwyn. Juta & co LTD.
 • Silondvolota Siswati: 10. Kenwyn. Juta & Co LTD.
 • Simelane SZ, Thwala JJ. Inhlabamkhosi 2. 1991. Kenwyn. Juta & co LTD.